:: початок :: про нас :: ЕЛІНТ :: наші досягення :: традиції
 
  :: учням :: вчителі :: адміністрація :: вчителям :: історія
 


:: про нашу школу


      :: атестація
      :: публікації

      :: бібліотека
      :: фотогалерея
      :: куди піти вчитися?
      :: держ. атестація

      :: історія колегіуму
      :: територія _____обслуговування
      :: гурткова робота
      :: додат. осв. послуги
      :: сторінка психолога
      :: харчування
      :: розклад уроків
      :: розклад дзвінків
      :: формування 10-х кл.

      :: Vivat Intelekt
      :: фотоальбоми
      :: символіка
      :: ЕЛІНТ
      :: дозвілля
      :: структура
      :: склад
      :: медалісти школи
      :: призери олімпіад
      :: призери МАН
      :: призери конкурсів
      :: спортивні перемоги

Пресцентр (шкільна газета)

Написати листа

Віртуальний музей колегіуму

Вчителям - Методична робота

Проблемна тема колегіуму:

"Модель інтеграційного освітнього середовища нової української школи
для розвитку професійної мобільності вчителя та соціалізації учня"


Етапи реалізації проблемної теми колегіуму «Елінт»

                 

Мета етапу

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін реалізації

                                                                       І підготовчий

Ознайомлення з поняттями, термінологією нової методичної теми, яка є логічним продовженням попередньої.

1.Виявленння проблем та дослідження її розуміння.
2.Опрацювання науково-методичної літератури з означеної проблеми.
2.Розробка нормативно-прававої бази експерименту.
4. Складання плану роботи.

1.Укладено банк діагностичного інструментарію.
2.Розроблено нормативно-правову базу  реалізації нової методичної теми.

Квітень- травень 2018

ІІ етап – теоретично-діагностичний

Визначити стратегії розвитку школи, теоретичне обґрунтування проблеми, визначення мети, завдань.

1.Проведення діагностики (анкетування)
готовності педагогічного  колективу, учнів, батьків до реалізації нової методичної проблеми.
2.Здійснення аналізу   вчителями науково-методичної,психологічної, педагогічної  літератури з означеної проблеми.
3.Науково-методичний супровід педагогів.
3. Розробка ШМО власних міні-проектів для реалізації проблемних тем, навчально-методичне забезпечення викладання предметів.
4. Сприяння  розвитку потенціалу та мобільності педагогів
5.Розробка моделі інтеграційного середовища та Концепції розвитку школи.
6. Ознайомлення вчителів із формами і прийомами освітньої діяльності, що створюють умови для формування компетентностнй здобувачів освіти.
7.Організація роботи моніторингового дослідження.

1.Оброблено  дані анкетування та  з’ясовано рівень обізнаності педагогічного колективу.
2.Розроблено модель інтеграційного середовища.
3.Розроблено модель вчителя, здобувача освіти початкової, середньої і старшої ланки.
4.Здійснено  перехід до нової інноваційної філософії шкільної освіти на основі опрацьованої науково-методичної літератури.
5. Створено умови для діяльності всіх підсистем.

Серпень 2018- січень 2019

                                           ІІІ  етап   -  дослідницько-експериментальний

Впровадження в практику роботи напрацьований матеріал, забезпечення взаєморозуміння  й узгодженості дій усіх учасників освітнього процесу (вчителі-учні-батьки)

1.Апробація інноваційних технологій щодо розвитку мобільності вчителів та соціалізації учня на предметних кафедр;
2.Забезпечення психологічної підтримки реалізації освітніх програм;
3. Забезпечення активного, продуктивно-творчого впливу освітнього процесу на особистість.
4.Популяризація напрацьованого досвіду з експериментальної діяльності.
5.Публікації в освітніх виданнях, участь у міських, обласних та Всеукраїнських виставкахконкурсах.
6.Стимулювання самоосвіти  та творчий пошук педагогів.

1.Створено умови для дослідницько-експери-ментальної діяльністі  закладу;
2.Здійснено публікації в освітніх видання;
3.Проведено методичні заходи (семінари, майстер-класи, педмайстерні)  для освітян міста та області.

 

Лютий 2019-травень 2020

IV етап -  узагальнювальний

Узагальнення та систематизація напрацьованого матеріалу, використання досвіду на практиці, узагальнення роботи педагогічного колективу над темою.

Вересень 2020-2021

Контрольно-корекційний

1.Оцінювання  результатів експериментальної діяльності на основі інструментарію, розробленого творчою групою «Моніторинг», співвідношення їх з цілями експерименту.
2.Внесення відповідних коректив до моделі інтеграційного середовища, її нормативної бази з метою модернізації освітнього процесу.
3. Оформлення опису реалізації проблеми та результатів.

1.Здійснено аналіз результатів експериментальної діяльності.
2. Проведено експертну оцінку.
3.Внесено корективи до розробки методичної теми.
4 Систематизовано матеріали щодо розробки методичної теми.

Вересень 2020-грудень 2020

Підсумковий

1.Проведення системного аналізу та систематизація результатів роботи творчих груп із проблемної теми (створення методичних збірок), узагальнення матеріалів, аналіз публікацій із даної проблеми.
2. Проведення узагальнюючої конференції

1. Створено  інтеграційно освітнє  середовище для  забезпечення освітніх потреб кожного здобувача освіти.
2. Проведено системний аналіз дослідної роботи з розробки й упровадження моделі.
3. Виявлення проблем для подальшої роботи

Січень 2021-червень 2021

Завдання колегіуму на 2019 - 2020 н.р.

 • Забезпечити комфортні та безпечні умови навчання і праці.
 •  Продовжити  ІІІ етап роботи над методичною темою: «Модель інтеграційного освітнього середовища Нової української школи для розвитку професійної мобільності вчителя та соціалізації учня».
 • Продовжувати впровадження нових форм роботи з педагогічним колективом у створеному інтеграційному середовищі школи життєтворчості для розвитку професійної мобільності вчителів та соціалізації учнів.
 • Удосконалювати інноваційні підходи в умовах інформаційного простору школи життєтворчості.
 • Поширювати активно педагогічний досвід учителів у періодичних виданнях,педагогічній літературі та інтернет-ресурсах.
 • Наявність ефективної кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогів.
 • Спроектувати роботу творчих груп учителів (рис.1.8) із реалізації проблемної теми колегіуму (ІІ етапу)на засіданні методичної ради у вересні 2019 року
 • «Реалізація профільного навчання» - Мазакова О.А.
 • «Компетентнісно спрямований та особистісно зорієнтований педагогічний процес» - Бабіч Л.І.
 • «Моніторинг навчальної діяльності учнів» - Карпачова Т.М.
 • «Педагогічна майстерня» - Бондаренко Л.І., Мазакова О.А.
 • «Векторне моделювання інноваційного освітнього простору колегіуму в системі проектно-впроваджувальної діяльності» - Єжак Т.М.,Патрушева І.А., Михайлик О.О.
 • Модульна програма «Педагогічне портфоліо» - Патрушева І.А..
 • «ШМВ» - Свєткова О.В.
 • «Розробка блогів кафедр та МО» - Патрушева І.А.

Рисунок 1.8.Діяльність творчих груп учителів із реалізації проблемної теми колегіуму на 2018-2019 н.р.

 • Спрямувати роботу на реалізацію моделей «Інтеграційного середовища школи життєтворчості», «Педагогічна майстерність учителя в умовах інноваційного простору», «Модель життєтворчості колегіантів».
 • Продовжувати втілювати моделі методичної роботи в умовах інтеграційного середовища з урахуванням новітніх форм роботи з педагогічними кадрами (майстер-класи, квести, педмайстерні, педагогічні аукціони,коучинг-технології тощо).
 • Продовжувати втілювати компетентнісний підхід до організації освітнього процесу через роботу творчої групи «Компетентнісно зорієнтоване навчання і виховання» (згідно плану на 2019-2020 навчальний рік).
 • Забезпечувати психолого-соціальний супровід усіх найважливіших заходів колегіуму упродовж 2019-2020 навчального року психолого-соціальній службі колегіуму (Усатенко О.В; Лисенко О.О.) .
 • Заступнику директора з виховної роботи Бабіч Л.І. та керівнику кафедри «Виховання» Тонконог К.Ю. зосередити увагу на громадському, моральному та патріотичному вихованні молоді, реалізовувати їх упродовж 2018-2019 навчального року.
 • Спрямувати діяльність на засадах дитиноцентризму тагуманістичних принципах.
 • Сприяти становленню особистості, здатної реалізуватися у нових соціальних умовах життя.
 • Cпланувати заходи щодо підвищення ефективності методичного супроводу допрофільної і профільної освіти, залучати психологічну службу колегіуму з метою підвищення ефективності освітньої діяльності учнів (контроль інтелектуального та психічного перевантаження, розкриття потенціалу кожної дитини).
 • Застосовувати інноваційні педагогічні технології і прийоми в освітній діяльності.
 • Спрямувати систему оцінювання на формування в учнів відповідальності за результатами навчання, самоосвітньої діяльності.
 • Забезпечити наявність відкритої, прозорої і зрозумілої системи оцінювання навчальних досягнень.
 • Застосовувати внутрішній моніторинг, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.
 • Створити і підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

 

[початок] :: [адміністрація] :: [викладачі] :: [про нас] :: [історія] :: [ЕЛІНТ] :: [нашi Досягнення]
2002-2011 Copyright. Всі права захищені. Розробники: творчі вчителі та учні колегіуму